basket Your basket >
>
Your wishlist >

Nu gespreide betaling mogelijk op het juweel van uw dromen! Vraag ons naar de details. Gratis verzekerde verzending van alle orders!

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
ADIN

Artikel 1 - Rechtskeuze

Op elke transactie tussen ADIN en een mede-contractant is steeds het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 2 - De voorafgaande informatie

Ten titel van volledigheid, overeenkomstig Art. 78 van de Belgische Handelspraktijkenwet en Art.4 van de EG-richtlijn 97/7 van 20 mei 1997 (P.B. 1997, nr. L144/19) wordt de gegeven voorafgaande informatie, in onderhavig geval, herhaald:

Artikel 2.1. - Identiteit van de verkoper en zijn geografisch adres

NV. ADIN, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Vestingstraat 16, ingeschreven in het Handelsregister te Antwerpen onder 249.007, hebbende als BTW-nr. BE 428.092.276.

Artikel 2.2. - Belangrijkste kenmerken van het product

Dienaangaande wordt verwezen naar www.adin.be en de herhaling van deze gegevens op het bijgevoegd certificaat bij de verzending van het product.

Artikel 2.3. - Prijs van het product

De prijs was duidelijk aangeduid in de on-line shop op de website www.adin.be of in de e-mail van het aanbod van ADIN aan de mede-contractant na de on-line veiling. Deze wordt schriftelijk bevestigd bij de levering. Alle belastingen, met inbegrip van BTW, alsmede verzendingskosten zijn in de prijs begrepen.

Artikel 2.4. - De leveringskosten

Wanneer het product moet worden teruggestuurd, overeenkomstig het toepasselijk verzakingsrecht, zijn deze leveringskosten wel ten laste van de andere partij.

Artikel 2.5 - Opschortende voorwaarde

De verkoop komt pas tot stand wanneer de mede-contractant of zijn kredietkaartmaatschappij een onherroepelijke waarborg heeft gestort.

INDIEN DE WAARBORG NIET GESTORT WORDT, KOMT DE VERKOOP-OVEREENKOMST NIET TOT STAND. IN DAT GEVAL HEEFT ADIN, NOCH DE ANDERE PARTIJ ZICH ERDOOR VERBONDEN.

Deze waarborg bestaat uit een geldsom ten bedrage van de verkoopprijs. De waarborg wordt gesteld door het sturen van een geldige cheque of het toevertrouwen van een geldig credit-card nummer. Deze waarborg geldt tot en met de vervaldag van de verzakingstermijn niet als betaling van de verkoopprijs: in geval van tijdige verzaking en terugzending van het product aan ADIN, zal de waarborg dus worden teruggestort aan de mede-contractant. In geval van verzaking zonder terugzending van het geleverde product echter, zal de waarborg door ADIN worden ingehouden als contractuele schadevergoeding.

Artikel 2.6 - Wijze van betaling

Bij het verstreken zijn van de verzakingstermijn zonder uitoefening van het verzakingsrecht mag de waarborg onherroepelijk worden aangewend als vorm van betaling. ADIN verbindt er zich toe de cheque pas te verzilveren, of het credit-card nummer pas te gebruiken en en aldus het bedrag van de waarborg als betaling aan te wenden nadat de verzakingstermijn, zoals omschreven in Art. 7, is verstreken.

Artikel 2.7 - Het bestaan van een verzakingsrecht

Zolang er geen uitvoeringsbesluit is, overeenkomstig Art. 80, § 3 laatste lid van de Belgische Handelspraktijkenwet, bestaat er een verzakingsrecht, als volgt gelibelleerd: "De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete of onder op gave van een motief binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op hat sluiten van de dienstenovereenkomst" (Artikel 47 van de Belgische Handelspraktijkenwet van 6 april, 2010).

Artikel 2.8 - De wijze van terugneming en teruggave van het product

Het product wordt toegezonden via UPS, Fedex of een andere verzendmaatschappij. Het dient derhalve terug verzonden te worden via dezelfde verzendmaatschappij, op dezelfde wijze als het is aangeboden. Enkel de rechtstreekse kosten van verzending en verzekering zijn ten laste van de mede-contractant. ADIN rekent geen kosten aan voor de terugneming van het product.

Artikel 2.9 - De kosten voor bestelling via e-mail

Er worden geen extra kosten berekend andere dan vermeld in Art. 2.3.

Artikel 2.10 - Geldigheidsduur

De bestelling, het eventueel opbod, de verzending en de eerbiediging van de verzakingstermijn neemt nooit langer dan één maand in beslag. De geldigheidsduur voor de ganse transactie wordt derhalve bepaald op één maand.

Artikel 2.11 - Wijze van uitoefening van het verzakingsrecht

Het verzakingsrecht dient schriftelijk te worden uitgeoefend, bij wijze van aangetekend schrijven.

Artikel 3 - Bewijs van de overeenkomst

Beide partijen nemen er kennis van dat het Belgisch recht een schriftelijk bewijs vereist voor aanbod en aanvaarding indien het aan hoger bedrag vertegenwoordigt dan €500. Overeenkomstig een voorstel van richtlijn van de Europese Commissie betreffende bepaalde juridische aspecten van elektronische handel in de derde markt, Com. 1998/586, P.B., C. 1998, aflevering 30/4 dient de Belgische Staat ervoor te zorgen dat de wetgeving het sluiten van een contract langs elektronische weg mogelijk maakt. Met het oog op deze toekomstige verplichting, komen contractspartijen overeen dat het bewijs door geschrift van de voorwaarden van de verkoopovereenkomst door de volgende elementen kan worden geleverd:

  • het aanklikken van de check box en door de mede-contractant ingevulde bestelbon
  • de e-mail van de bestelling door de koper
  • de ondertekening van het ontvangstbewijs, afgegeven door vervoerder UPS. Aldus krijgen deze elementen dezelfde bewijswaarde als aan geschrift

Artikel 4 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van ADIN tot bij het verstrijken van de verzakingstermijn, vermeld in Art. 2.6 en het mogen omvormen van de verschafte waarborg in betaling. Ondertussen mag de mede-contractant de geleverde goederen geenszins vervreemden, bezwaren of op een andere wijze belasten. Zoniet maakt deze zich schuldig aan misbruik van vertrouwen, zoals voorzien in Art. 491 Belgisch Strafwetboek: "hij die ten nadele van een andere goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen of overhandigd zjjn onder verplichting om ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, bedrieglijk verduistert of verspilt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en met geldboete van 26 fr. tot 500 fr. hij kan bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten" .

Artikel 5 - Verwijlinteresten on schadebeding bij laattijdige betaling

De in Art. 2.5 gespecificeerde onherroepelijke waarborg kan zowel elektronisch geld, als een cheque, als betaling met kredietkaart betraffen. Wanneer de overschakeling van waarborg naar betaling van de prijs, rechtstreeks of onrechtstreeks vertraging ondervindt en/of veroorzaakt is door de mede-contractant, is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 1% per maand verschuldigd en wordt de verschuldigde prijs verhoogd met ean forfaitair schadebeding van 10%. Bij betaling via kredietkaart zal ADIN altijd verzoeken, via scanner of telefax, een recto-verso kopie te laten gewordan van de kredietkaart. Vervolgens zal de kredietkaartmaatschappij gevraagd wordan om de transactie te autoriseren. Dit systeem zal worden bewaard, zelfs bij mogelijke on-line autorisatie, gelet op de inbeslaggenomen tijd voor de hieraan verbonden cryptografische technieken.

De algemene aansluitingsvoorwaarden van de belangrijkste kredietkaartmaatschappijen (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS) raden af om orders via internet te aanvaarden, niettegenstaande het resp. uitgewerkt SET (Secure Electronic Transaction) en SSL (Secure Sockets Layer). Vandaar de noodzakelijkheid om de kredietkaart - vice-versa - via scanner of telefax te laten geworden en het daaropvolgend verzoek tot autorisatie van ADIN aan de kredietkaartmaatschappij. Dit kan echter ook leiden tot het blokkeren van betaling vanwege de mede-contractant. Daarom wordt er voorzien in de bovenvermelde verwijlinterest en schadebeding.

Artikel 6 - Verzekering van de zending

De door ADIN verzonden goederen zijn verzekerd, en via internet kan worden nagegaan waar het verzonden goed zich bevindt. Wanneer de mede-contractant beslist om het goed terug te verzenden, overeenkomstig onder andere het bovenvermeld verzakingsrecht dient dit ook via dezelfde verzendmaatschappij te geschieden, kosten ten laste van de andere contractspartij, met inbegrip van dezelfde verzekering als aangesloten door ADIN voor het opsturen van het goed.

Artikel 7 - Conformiteit van de levering

Na de termijn bedoeld in Art. 2.6 wordt de levering conform geacht aan de bestelling. Na daze periode kan er geen schriftelijke klacht meer worden aanvaard aangaande gebrekkige levering.

Artikel 8 - Schadevergoeding wegens gebrekkige of laattijdige levering in hoofde van ADIN

Bij gebrekkige of Iaattijdige levering door ADIN heeft de mede-contractant recht op schadevergoeding. Bij gebreke van bewijs kan de mede-contractant zich ook beroepen op een forfaitair schadebeding van 10 %. ADIN heeft echter het recht om een expert aan te stellen in het land van de mede-contractant om de gebrekkige levering te analyseren. Deze aanwijzing dient te geschieden binnen de 15 dagen na schriftelijke klacht. De mede-contractant verbindt zich onherroepelijk om het gebrekkig goed te laten expertiseren door de als dusdanig aangestelde deskundige. Betreffende deskundige dient zijn bevindingen, onder de vorm van een voorverslag, aan de mede-contractant te melden. Bij gebreke van wraking van daze technische expert, binnen de 8 dagen na verzending van hat betreffend voorverslag, geldt de expertise als minnelijk tegensprakelijk deskundigenonderzoek.

Artikel 9 - Bevoegde rechtbank

Rekening houdende met de verbintenissen die ADIN op zich heeft genomen, in het gerechtalijk arrondissement Antwerpen, wordt voor elk geschil over het bestaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen ADIN en aen mede-contractant, rekening houdenda met Art. 624, 2° Ger. W. hat Vredegerecht 1ste kanton te Antwerpen, alsmede de Rechtbank van Eerste Aanleg of de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. Bij het niet tot stand komen van een minnelijke tegensprekelijke expertise, zoals vermeld in Art. 8, erkennen beide partijen da bevoegdheid van de Voorzitter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, resp. Rechtbank van Koophandel te Antwerpen om een gerechtsdeskundige aan te stellen overeenkomstig Art. 585 Ger. W. voor het vaststellen van de gebrekkige levering, zoals vermeld in Art. 8.

Klantendienst
Van rechtswege
Over Adin Antwerpen
Betalingsmethoden
Juwelen op thema
Antieke Juwelen Lezing
Juwelen Glossarium

U mist een uitleg?
klik hier voor een aanvraag

Adin wall papers       Help       Verzendpolitiek       Handelaars       Abonnement       Twitter   Facebook   Google+   Instagram  Linken
Home  |   Site-veiligheid  |   Volg Uw Bestelling   |   Retourpolitiek   |   Contacteer Ons  |   Antwerp  |   Algemene Voorwaarden   |   Site Map  |   Blog  |   Testimonials  |   In Memoriam